Adatkezelési tájékoztató

Operatív Program Kft.

2019

1. Bevezetés

Az Operatív Program Kft. és kapcsolt vállalkozásai – a továbbiakban Adatkezelő – mindenben megfelel a hatályos jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseinek, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. Általános Adatvédelmi Rendeletében (a továbbiakban: GDPR) foglaltaknak.

Adatkezelő a személyes adatok védelme tekintetében követett gyakorlatáról jelen Adatkezelési tájékoztató keretében nyújt tájékoztatást ügyfelei, partnerei, valamint honlapjának látogatói részére.

Jelen Adatkezelési tájékoztató megtalálható az Adatkezelő honlapján, mely a www.operativprogram.hu címen érhető el. Az Adatkezelő jelen tájékoztató tartalmát bármikor módosíthatja, melyről az Érintetteket kellő időben tájékoztatja.

2. Fogalom-meghatározások

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (jelen esetben: az Operatív Program Kft és kapcsolt vállalkozásai), aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

Hozzájárulás:  érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

3. Adatkezelési alapelvek

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát.

Adatkezelő adatvédelmi kötelezettségei körében az alábbi elveket követi:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: Adatkezelő az adatokat a vonatkozó jogszabályok alapján, megfelelő jogalap alapján kezeli, az Érintettek számára átlátható módon.
 • Célhoz kötöttség elve: Adatkezelő csak olyan adatot kezel, amely az Érintett számára megismert cél eléréséhez szükséges, és csak ezen cél elérése érdekében.
 • Adattakarékosság elve: Adatkezelő csak annyi adatot gyűjt és kezel, amennyi a cél eléréséhez szükséges.
 • Pontosság elve: Adatkezelő törekszik a kezelt adatok pontosságára, ha szükséges, azok helyesbítése, kiegészítése által.
 • Korlátozott tárolhatóság elve: Adatkezelő az adatokat csak a cél eléréséhez szükséges időtartamig kezeli.
 • Integritás és bizalmas jelleg elve: Az adatokhoz Adatkezelőnek csak azon munkatársai, megbízottai férhetnek hozzá, akiknek a cél elérése érdekében feltétlenül szükséges.
 • Elszámoltathatóság elve: Adatkezelő az Érintett kérelmében bármely időpontban be tudja mutatni, mely célok érdekében, milyen személyes adatait, milyen módon, milyen időtartamig kezeli.

4. Az Érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés során az alábbi jogok illetik meg:

 • Hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni.
 • Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.
 • Korlátozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, (i) ha vitatja az adatkezelés pontosságát, (ii) jogellenes adatkezelés esetén, ha a törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri, (iii) ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra, de az Érintett igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy (iv) az Érintett a tiltakozási jogával ért az adatkezelés ellen.
 • Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog: az Érintett jogosult kérni az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben (i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből az Adatkezelő azokat kezelte; (ii) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; (iii) a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte; (iv) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • Hozzájárulás visszavonásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Tájékoztatáshoz való jog: Az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – tájékoztatást kell adni. A tájékoztatásnak tömörnek, átláthatónak, érthetőnek, valamint világosan és közérthetően megfogalmazottnak, továbbá könnyen hozzáférhető formában nyújtottnak kell lennie.
 • Adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz való jog: Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Az Érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét.

5. A személyes adatok kezelésének a célja, jogalapja

Az Operatív Program Kft. szolgáltatásaival összefüggő adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak, a személyes adatok közvetlenül az Érintettektől származnak.

Az adatkezelés célja a szerződésben kikötött szolgáltatások szerződésszerű teljesítése, a teljesítés elősegítése, az ügyfelek tájékoztatása valamint hírlevél küldése.

Az adatok kezelésének a jogalapja az Érintett hozzájárulása, különös tekintettel az Infotv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire.

6. A kezelt adatok köre

Személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, titulus, elérhetőség (telefonszám, e-mail cím), valamint az ügyfelek által önkéntesen megadott egyéb adatok.

7. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a rendelkezésére bocsátott adatokat.

8. Adattovábbítás

Az Érintett az Operatív Program Kft. által működtetett www.operativprogram.hu –n on-line vagy papír alapú regisztráláskor elfogadja, hogy az Adatkezelő adminisztrációs feladatai megkönnyítése érdekében egyes adatkezelési műveletek elvégzése céljából a személyes adatok meghatározott részét vagy egészét általa megbízott alvállalkozó, teljesítési segéd, mint Adatfeldolgozó részére továbbíthatja.

Adatfeldolgozó:

Sirok Eszter egyéni vállalkozó

9. Adatbiztonság

A személyes adatok tárolása és feldolgozása az Adatkezelő székhelyén történik. Az Adatkezelő megtesz minden adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, elveszéstől, illetőleg minden lehetséges fenyegetéstől.

Adatkezelő gondoskodik a személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumok fizikai védelméről.

Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi – az Érintett kifejezett beleegyező hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit, illetve jelen Tájékoztatóban megjelölt kapcsolt vállalkozások és Adatfeldolgozók részére való továbbítás eseteit.

10. Honlapra vonatkozó információk

A www.operativprogram.hu weboldal ingyen, személyes adatok megadása nélkül látogatható.

A weboldal feliratkozási lehetőséget biztosít, melynek kitöltésével az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat (név, e-mail cím, telefonszám) az Operatív Program Kft. marketing célú tevékenységekre felhasználhassa.

Az Érintett a honlapon való regisztrációval, az adatok átadásával és elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az átadott adatait az Adatkezelő a jogszabályokban, valamint a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza, valamint hozzájárul a lentebb írt automatizált egyedi döntésnek is minősíthető adatkezeléshez.

A weboldal egyes részei ún. “cookie”-kat használnak – fájlokat, amelyek az érintett hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és az Érintett azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Az Érintett beállíthatja a böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván küldeni, és meghatározhatja, hogy el kívánja-e azt fogadni (A cookie-kal kapcsolatban további információt a http://www.cookiecentral.com címen találhat)

A weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve az Adatkezelő statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az Operatív Program Kft. semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján az Érintett személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A weboldalon az Adatkezelő reklámokat jeleníthet meg. A rendszer személyes adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó felhasználókról. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról a Google Adatvédelmi irányelvei adnak bővebb tájékoztatást.

Az Operatív Program Kft. az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében minden kártérítési felelősséget kizár.

A weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Operatív Program Kft. tulajdona, szerzői jogi védelem alatt álló szellemi alkotása. Az Operatív Program Kft. ezzel kapcsolatosan minden jogot fenntart.

A weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül közvetlen finanszírozási tanácsadásnak, azt az Operatív Program Kft. csupán tájékoztató jelleggel helyezi el, felelősségét kizárja.

A weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését az Operatív Program Kft. szintén kizárja.

A weboldalon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az Operatív Program Kft. befolyása alatt.

A weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Operatív Program Kft. minden felelősséget kizár. Az Operatív Program Kft. fenntartja a jogot a hozzászólások illetve felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére, de ez nem kötelezettsége.

Az Operatív Program Kft. fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.

11. Tájékoztatás, jogorvoslat

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan tájékoztatást kérhet, illetőleg tiltakozhat a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen az info@operativprogram.hu e-mail címen, illetve jogosult a jogai érvényesítése érdekében bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulni.